در خواست واریز وجه

درخواست وجه

1 اطلاعات
2 پیش نمایش
  • آگاهی پرداخت به همین ایمیل ارسال می شود لطفا با دقت پر نمایید
  • شماره کارت می‌بایست به نام و نام خانوادگی کاربر در سایت ما باشد. لذا به شماره کارت هایی با نام اشخاص دیگر واریزی صورت نمی‌پذیرد